Podpis elektroniczny

Czym jest podpis elektroniczny?

 

Podpis elektroniczny zgodny z eIDAS

eIDAS to rozporządzenie UE z 2014 r., które reguluje m.in. kwestie związane z podpisem w odniesieniu do transakcji elektronicznych. W rozporządzeniu zdefiniowane są 3 rodzaje podpisu elektronicznego: „zwykły”, zaawansowany oraz kwalifikowany. Ten pierwszy jest już wystarczający do składania oświadczeń woli i podpisywania umów cywilnoprawnych.

Definicja zwykłego podpisu elektronicznego: „podpis elektroniczny” oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis;

Zgodnie z eIDAS podpis elektroniczny jest sposobem na stwierdzenie, że pewne dane w postaci elektronicznej zostały dołączone do innych danych lub są z nimi logicznie połączone celem złożenia przez osobę fizyczną jej podpisu.

 

Podpis elektroniczny akty prawne

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.;
  • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579; dalej jako: „Ustawa o identyfikacji elektronicznej”);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE („Rozporządzenie eIDAS”).;

 

Zgodnie z Polskim prawem, podmiot świadczący niekwalifikowane usługi zaufania musi być wpisany do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert): https://www.nccert.pl/uslugiNK.htm

Usługa składania podpisu elektronicznego S3DOC znajduje się na 21 pozycji rejestru.