S3DOC multiSign

 • Robert Pardela

multiSign to moduł systemu S3DOC umożliwiający składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Jest to zaawansowany podpis elektroniczny zgodny z rozporządzeniem eIDAS, pozwalający na podpisywanie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej w kilka minut. Do potwierdzania oświadczeń woli wykorzystujemy jednorazowe kody autoryzacyjne wysyłane do odbiorcy środkami komunikacji elektronicznej takimi jak SMS lub poczta elektroniczna.

Taki tryb podpisu elektronicznego dostępny jest dla wszystkich dokumentów zapisanych na trwałym nośniku S3DOC.

Rozwiązanie kierowane jest do wszystkich firm, których działalność nie wymaga składania oświadczeń woli w postaci podpisu na dokumencie w formie papierowej. Dzięki wykorzystaniu modułu S3DOC multiSign możliwe jest obniżenie kosztów działalności operacyjnej poprzez wyeliminowanie korespondencji w formie papierowej. 

Wspieramy transformację cyfrową przedsiębiorstw.

 

Moduł S3DOC multiSign został zweryfikowany przez kancelarię prawną i został pozytywnie zaopiniowany pod kątem spełnienia cech zaawansowanego podpisu elektronicznego (AES) zgodnie z definicją rozporządzenia eIDAS oraz polskich aktów prawnych.

 

Cechy funkcjonalne i techniczne

 1. Możliwość jednoczesnego podpisania wielu dokumentów
 2. Możliwość dodania wielu stron podpisujących dokumenty (sygnatariusze ze strony wystawcy dokumentu i zewnętrzni sygnatariusze)
 3. Możliwość dodania sygnatariuszy nie posiadających konta w systemie S3DOC
 4. Powiadomienia email: o dokumentach oczekujących na podpis, o odrzuceniu dokumentów przez jednego z sygnatariuszy oraz o złożeniu wszystkich podpisów na karcie podpisów
 5. Zdarzenia dotyczące składania oświadczeń woli rejestrowane są na platformie Blockchain (wraz ze znacznikiem czasu)
 6. W trakcie procesu składania oświadczeń woli oraz po jego zakończeniu dostępna jest karta podpisów/certyfikat umożliwiająca zweryfikowanie kto, kiedy, w jaki sposób i dla jakich dokumentów złożył oświadczenie woli (podpis elektroniczny)

 

Korzyści z zastosowania modułu

 1. Zgodność z regulacjami prawnymi UE oraz Polskimi (posiadamy pozytywną opinię kancelarii prawnej)
 2. Możliwość podpisania wielu dokumentu jednocześnie w kilka minut
 3. Możliwość składania podpisów przez dowolną liczbę sygnatariuszy
 4. Możliwość wysłania do akceptacji/podpisu dokumentu za pomocą poczty elektronicznej lub SMS
 5. Wszystkie dokumenty dostarczane są na trwałym nośniku informacji z godnie z regulacjami prawnymi UE oraz Polskimi
 6. Pełna informacja o wystawcy dokumentu, odbiorcy, podjętej przez odbiorcę decyzji oraz czasie w jakim została podjęta
 7. Jednorazowy kod autoryzacji potwierdzający oświadczenie woli
 8. Pełna historia związana z obsługą dokumentu: kiedy został dodany do repozytorium trwałego nośnika, kiedy został wygenerowany link S3DOC multiSign, kiedy odbiorca otworzył link oraz jaką (i kiedy) podjął decyzję z informacją jakim kodem autoryzacyjnym zostało potwierdzone oświadczenie woli.

 

Jak to działa?

Moduł S3DOC multiSign umożliwia przygotowanie specjalnego unikalnego linku URL do dokumentu zapisanego na trwałym nośniku S3DOC. Link posiada kryptograficznie zakodowane informacje o wystawcy dokumentu, treści dokumentu, sposobie dostarczenia kodu autoryzacyjnego do odbiorcy, identyfikatorze odbiorcy oraz czasie utworzenia linku. Utworzony link może być następnie wysłany do odbiorcy (poprzez SMS, email, komunikator lub inne medium elektroniczne).

Zrzut ekranu 2020 12 16 o 13 09 48

Po kliknięciu w link można obejrzeć Kartę podpisów oraz zapoznać się z pełną treścią dokumentów. Dostępne są również opcje związane z możliwymi do wykonania decyzjami np. „podpisz dokument” lub „odrzuć dokument”. Decyzje mogą być potwierdzane dodatkowym jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysyłanym do odbiorcy automatycznie przez system S3DOC multiSign, poprzez SMS lub email.

Zrzut ekranu 2020 12 16 o 13 10 28

Wszystkie operacje i decyzje zapisywane są na platformie Blockchain w sposób zapewniający niezmienność zapisanych danych.

Zrzut ekranu 2020 12 16 o 13 11 38

 

Podstawy prawne

Posiadamy pozytywną opinię Kancelarii Prawnej dot. zgodności naszego podpisu elektronicznego z aktami prawnymi.

Podstawą prawną dla tego typu rozwiązań informatycznych jest rozporządzenie UE – eIDAS.

eIDAS to rozporządzenie UE z 2014 r. Reguluje ono m.in. kwestie związane z podpisem elektronicznym w odniesieniu do transakcji elektronicznych. W rozporządzeniu zdefiniowane są 3 rodzaje podpisu elektronicznego: „zwykły”, zaawansowany oraz kwalifikowany. Ten pierwszy jest już wystarczający do składania oświadczeń woli.

Definicja zwykłego podpisu elektronicznego: „podpis elektroniczny” oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis;

Oznacza to, że zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpis elektroniczny jest sposobem na stwierdzenie, że pewne dane w postaci elektronicznej zostały dołączone do innych danych lub są z nimi logicznie połączone celem złożenia przez osobę fizyczną jej podpisu.

 

Prawo polskie również przewiduje składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej.

Art. 60. KC

Forma oświadczenia woli

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Robert Pardela